ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Bee On The Loose Creative Design

 1. Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Bee on the Loose Creative Design, hierna ‘Bee on the Loose’. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Bee on the Loose in pdf-formaat. Op verzoek zenden wij u schriftelijk een exemplaar.
  • Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden als vermeld op Etsy, akkoord gaat. Bee On The Loose behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
  • Bee On The Loose garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. Offertes
  • Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
  • Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Bee On The Loose zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  • Mondelinge toezeggingen verbinden Bee On The Loose slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Overeenkomst
  • Een overeenkomst tussen Bee On The Loose en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Bee On The Loose op haalbaarheid is beoordeeld.
  • Bee On The Loose behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
 4. Wijziging van de overeenkomst
  • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
  • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bee On The Loose zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
  • Indien de wijziging en/ of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Bee On The Loose de koper hierover tevoren inlichten.
 1. Levering
  • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  • Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 2. Prijzen
  • Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de met Bee on the Loose samenwerkende leveranciers tussentijdse prijsverhogingen doorvoeren.
  • Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  • Alle prijzen op de site zijn inclusief 21% BTW.
 3. Zichttermijn
  • Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 dagen wordt de koopovereenkomst een feit.
  • Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen (exclusief verzendkosten) zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd.
  • Het product dient in originele staat te worden geretourneerd. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is beschadigd of als er veranderingen aan het product zijn toegebracht.
  • In opdracht gemaakte producten kunnen niet worden geretourneerd.
 1. Betaling
  • Betaling geschiedt via alle beschikbare betaalmogelijkheden op de site van Etsy.
  • Indien er na offerte een overeenkomst is, zal er op voorhand een factuur worden opgemaakt welke binnen 14 dagen dient te worden betaald, waarna de werkzaamheden van start zullen gaan.
 1. Eigendomsvoorbehoud
  • Alle door Bee On The Loose geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Bee On The Loose totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Bee On The Loose gesloten overeenkomsten is nagekomen.
  • De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Bee On The Loose zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  • De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
  • Door Bee On The Loose geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  • Voor het geval dat Bee On The Loose haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Bee On The Loose of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Bee On The Loose zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 1. Gegevensbeheer
  • Indien u een bestelling plaatst bij Bee On The Loose dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Bee On The Loose. Bee On The Loose houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
  • Bee On The Loose respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens
  • Bee On The Loose maakt gebruik van een mailinglijst. Iedere mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen
 1. Afbeeldingen en specificaties
  • Alle afbeeldingen (foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevensbetreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc.) op de internetsites van Bee on the Loose gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 2. Overmacht
  • Bee On The Loose is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  • Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vevoers moeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Bee on the Loose, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Annuleringen
  • Vanaf het moment van bestelling tot 24 uur daarna, geldt dat u de bestelling altijd kosteloos kunt annuleren zonder een opgaaf van redenen. Uitzondering hierbij zijn speciaal door u per offerte bestelde producten.
 1. Toepasselijk Recht/bevoegde rechter
  • Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  • Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Bee On The Loose en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Bee On The Loose er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.